THÔNG BÁO

Hiện nay chức năng Quản lý học tập đã được tích hợp tại Cổng thông tin cán bộ: http://canbo.vinhuni.edu.vn
Nhấp vào liên kết sau để xem thông tin chi tiết: Hướng dẫn sử dụng Quản lý học tập

VINH UNIVERSITY